ماژول تقویت کننده صدای 18W DC/AC12V TDA2030A

ماژول تقویت کننده صدای  18W DC/AC12V  TDA2030A